Korfbalvereniging Fluks
       HOME    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Kangoeroe Klup    Lid worden  
       Wie doet wat?    Penningmeester    Secretariaat    Vertrouwenscontactpersonen    Gedragsregels    TC    Kantine Commissie    Evenementen    Onderhoud    Calibris erkend leerbedrijf  

Penningmeester

De financiële zaken van de vereniging worden geregeld door de penningmeester. Hij voert o.a. de volgende taken uit:

- Het innen van de contributies
- Het controleren en uitbetalen van declaraties en rekeningen
- Het opstellen en bijhouden van een deugdelijke boekhouding
- Het maken van de jaarlijkse verenigingsbegroting
- Het opstellen van de jaarrekening en balans
- Het assisteren bij financiële acties, zoals bijvoorbeeld de amaryllisbollenactie

Declaraties:

Indien u kosten maakt voor de vereniging kunt u door middel van een declaratieformulier om vergoeding hiervan vragen. Declaraties worden alleen per bank uitbetaald op basis van het volledig ingevulde formulier met bijbehorende originele bonnen. De link naar het declaratieformulier vindt u onder aan deze pagina.

Contributie:

Diverse leden en ouders van leden namen het in het verleden niet al te nauw met de betalingstermijn. Hierdoor ontstond veel extra werk voor het bestuur en met name de penningmeester om iedereen te bewegen aan zijn verplichtingen te voldoen. Wij willen graag goed gedrag belonen en daarom is door de algemene ledenvergadering op 21 september 2010 besloten om alle contributiebedragen te verhogen met €15,00. Maar, indien betaald wordt vóór 1 december, wordt op het te betalen contributiebedrag een korting verleend van €15,00.

 

Contributiebedragen seizoen 2018 – 2019

Bij betaling voor 1 december 2018

senioren

228,00

213,00

junioren

189,00

174,00

aspiranten

162,00

147,00

pupillen

149,00

134,00

Kangoeroes

97,00

82,00

Recreanten en niet spelend

70,00

55,00

donateurs

54,00

39,00

Bovenstaande bedragen zijn per jaar en worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.

LET OP!

De contributie categorie van een jeugdlid wordt niet door de vereniging maar door het KNKV bepaald aan de hand van de leeftijd op peildatum 1 januari van het lopende seizoen en is dus NIET afhankelijk van het team waarin wordt gespeeld.

Art. 5 Huishoudelijk Reglement van het KNKV:

De competitieleden worden naar hun leeftijd per 1 januari van het verbondsjaar onderscheiden in:
- seniorenleden: 19 jaar en ouder;
- juniorleden: 16 tot en met 18 jaar;
- aspirantleden: 12 tot en met 15 jaar;
- pupillenleden: 5 tot en met 11 jaar, met dien verstande dat voor spelers van 5 jaar in overeenstemming
met artikel 8 lid 1 onder c van het Reglement van wedstrijden hun verjaardag bepalend is voor de aanvang
van hun competitiedeelname.

 

Voorbeeld:

a. Een 19 jarige kan als junior spelen, maar betaalt als senior. Aan de vereniging wordt door de bond op grond van de leeftijd de bondsafdracht opgelegd voor een senior.

b. een 18 jarige speelt als senior, maar betaalt als junior. Aan de vereniging wordt door de bond op grond van de leeftijd de bondsafdracht opgelegd voor een junior.

Van de totale inkomsten uit contributies zal jaarlijks een deel worden gebruikt voor een kledingsfonds, van waaruit alle teams van shirt en broek/rok zullen worden voorzien.

In het contributiebedrag zijn de verplichte afdrachten aan het KNKV begrepen. Deze afdrachten zijn niet verrekenbaar bij wijziging van spelend naar niet-spelend lid. Wijzing en opzegging van het lidmaatschap moet in verband met het aanmelden van teams voorhet nieuwe seizoen voor 1 mei aan het secretariaat worden gemeld. Conform het huishoudelijk reglement is een lid dat op 1 juli lid is van de vereniging de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd!

Heeft u moeite het contributiebedrag op tijd te voldoen? Neem VOOR het verstrijken van de betalingstermijn contact op met de penningmeester voor een betalingsregeling. (penningmeester@ckvfluks.nl)

Daarnaast wijzen wij u erop dat de Gemeente Noordwijk samenwerkt met het jeugdsportfonds. Daaruit kan een bijdrage worden verstrekt voor sportieve activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die ingeschreven zijn in de gemeente Noordwijk. Deze bijdrage kan eenmaal per jaar op aanvraag voor ieder kind worden verstrekt aan inkomens beneden 120% van het minimumloon. De aanvraag moet worden gedaan door een intermediair, zoals (gym)docenten of hulpverleners. Zie voor meer informatie de website van de gemeente of www.jeugdsportfonds.nl.

Zie voor de folder en brief van de gemeente onderaan deze pagina


De contributienota's worden in september/oktober na de jaarlijkse ledenvergadering verzonden. Indien een nieuw lid toetreedt tot de vereniging na 1 januari wordt de helft van het geldende contributiebedrag voor dat jaar berekend. Daar de peildata voor de diverse heffingen van het KNKV voor het aantal leden en teams verspreid door het jaar liggen kunnen verder geen kortingen worden verleend.
 
Bij tussentijdse wijziging van spelend naar niet-spelend lid of andersom, kan een verrekening van het verschil plaatsvinden, met uitzondering van de bondsafdrachten.
Fluks probeert om ook geld uit andere bronnen dan contributies aan te trekken. Denk aan sponsoring, de amaryllisactie en evenementen als het beachkorfbal. Hierdoor kunnen we, ondanks de stijgende kosten het korfballen voor iedereen betaalbaar houden.


Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij:
Penningmeester C.K.V. Fluks
Sonneveld 16
2203 BH Noordwijk
Telnr. 06-25025534
e-mail: mail

Bank: NL74INGB0001527408 ten name van CKV Fluks, Noordwijk


Downloads:

Declaratieformulier.pdf
Afstortformulier kasgeld.pdf
Brief gemeente inz JeugdSportfonds
Folder JeugdSportfonds
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info